chris-richardson-dental-hygienist-bradford-dentistry